СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Тehnička regulativa
There are no translations available.TEHNIČKI PROPISI

 • Zakoni i podzakonska akta:

  - Zakon o standardizaciji
  ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 46/2015)

  - Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
  ("Službeni glasnik RS", broj 36/09)

  - Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgleda i sadržaju znaka usaglašenosti
  ("Službeni glasnik RS", broj 98/2009)

  - Pravilnik o bezbednosti mašina
  ("Službeni glasnik RS", broj 58/2016)

  - Pravilnik o elektromagnetnoj kompatabilnosti
  ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)

  - Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona
  ("Službeni glasnik RS", broj 25/2016)

  - Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju
  na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111 /15, 14/16, 108/16 i 7/17

  - Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru ("Sl. glasnik RS", br. 1/2013)

 • Direktive EU:

  - Direktiva za mašine 2006/42/EC i 2009/127/EC

  - Direktiva za niski napon 2014/65/EC

  - Direktiva za elektromagnetnu kompatabilnost 2014/30/EC

  - Direktiva za spolj. buku 2000-14-EC i 2005-88-EC

  - Uredba eu br. 167/2013 evropskog parlamenta i saveta
  o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo

  - Direktiva 2000/14/eu i 2005/88/eu evropskog parlamenta i saveta
  o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru